Harmonogram pracy sieci IV na 2014/2015

Na pierwszym spotkaniu sieci "Nauczyciele pracują zespołowo" w dniu 29 września 2014 r. ustalono następujące terminy spotkań z ekspertem:

20 października 2014 r. od godz. 15.30, I spotkanie z ekspertem,  ul. Karłowicza 4

24 listopada 2014 r. od godz. 15.30, II spotkanie z ekspertem, ul. Spokojna 9

19 stycznia 2015 r. od godz. 15.30, III spotkanie z ekspertem, ul. Spokojna 9

16 marca 2015 r.  od godz. 15.30, IV spotkanie z ekspertem

25-26 kwietnia 2015 r. - V spotkanie z ekspertem, spotkanie wyjazdowe

18 maja 2015 r. spotkanie podsumowujące

Notatka z piątego spotkania z ekspertem

           W dniu 23 maja 2014 odbyło się piąte spotkanie sieci współpracy Nauczyciele pracują zespołowo. Miało ono miejsce w Zespole Szkół w Kalinówce. Miejsce spotkania zostało wybrane ze względu na aktywne dzielenie się doświadczeniem Zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Nauczycielki tworzące zespół pracowały nad przygotowaniem działań promujących zdrowy tryb życia. Uczestniczki sieci opracowywały scenariusze zajęć z tego zakresu, a następnie dzieliły się doświadczeniami z pracy i modyfikowały scenariusze. Efekty pracy zespołu uczestniczki sieci przekazywały zespołom nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w swoich szkołach.
Jeden ze scenariuszy został wypracowany przez nauczycielkę klasy 0 SP w Kalinówce p. Mariolę Skoczylas. Dotyczył on piramidy żywienia. Uczestniczki zespołu miały okazję obserwować zajęcia będące realizacją scenariusza. Po zakończonych zajęciach Panie miały okazję omówić ich przebieg. Podkreślały liczne mocne strony oraz skierowanie procesu dydaktycznego na "uczenie się uczniów". Panie rozmawiały również o możliwościach modyfikacji i wdrożenia scenariusza we własnych zespołach klasowych.
Po spotkaniu zespołu odbyło się spotkanie wszystkich uczestników sieci z ekspertem zewnętrznym dr Agnieszką Lewicką. Tematem szkolenia była metoda mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z procedurą oraz zasadami pracy mediatora. Prowadząca zajęcia zapoznała uczestników z projektem szkolenia uczniów gimnazjum do roli mediatorów w konfliktach uczeń - uczeń. Podczas spotkania został również nagrany materiał do produkcji filmu promującego działania sieci Nauczyciele pracują zespołowo realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Podczas spotkania uczestnicy podsumowali roczną pracę sieci. Uczestnicy zostali zachęceni do refleksji nad własnym rozwojem. Koordynator poprosił o przekazanie potrzeb szkoleniowych na kolejny rok pracy z pomocą platformy. Ustalono również termin pierwszego spotkania sieci w nowym roku szkolnym na dzień 29 września 2014.

opracowała: Anna Czernicka-Szpakowska
koordynator sieci IV

Notatka z trzeciego spotkania z ekspertem

         
           W dniu 7 kwietnia 2014 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się już 3 spotkanie sieci Nauczyciele pracują zespołowo z ekspertem merytorycznym Agnieszką Lewicką. Podczas spotkania podejmowaliśmy temat roli komunikacji w pracy zespołowej.  Przedstawione zostały sposoby skutecznego komunikowania się oraz strategie kierowania dyskusją. Podczas spotkania omówione zostały zakłócenia w komunikacji. Nauczyciele uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych mających na celu zobrazowanie nieuświadomionych przyczyn zakłóceń jak: używanie nieczytelnego kodu (np. słownictwo specjalistyczne, lokalne rozumienie słowa), wysyłanie sprzecznych komunikatów niewerbalnych oraz przeszkody o charakterze psychologicznym.
Z ogromnym zainteresowanie, a jednocześnie zaskoczeniem spotkało się ćwiczenie przeprowadzone metodą pantomimy Przedstaw emocje bez użycia słów. Niełatwą sztuką okazało się również wyrecytowanie prostego tekstu z różną intonacją emocjonalną. Umiejętnością, którą nauczyciele uznali za najbardziej przydatną we wzajemnej współpracy, jak też w pracy z uczniami, było aktywne słuchanie. Uczestnicy wzięli udział w treningu aktywnego słuchania tj. sygnalizowania zainteresowania z pomocą parafrazy, klaryfikacji oraz sygnałów niewerbalnych.
Podczas spotkania członkowie Zespołu przedmiotów przyrodniczych przedstawili efekty swojej pracy w formie prezentacji zrealizowanych w "Dniu Wiosny" przedsięwzięć. Nie wszystkim udało zrealizować się wszystkie zaplanowane aktywności, jednak założony cel: zapobieganie wagarom w dniu wiosny został osiągnięty. W wszystkich szkołach, które przeprowadziły zaplanowane działania podjęto decyzję o kontynuowaniu ich w podobnej formie w przyszłości.
opracowała: Anna Czernicka-Szpakowska
koordynator sieci IV

Notatka ze spotkania studyjnego w Brzesku

           W dniach 17 - 18 maja 2014 nauczyciele skupieni w sieci IV odbyli wizytę studyjną w Powiecie Brzeskim, który jako jeden z pierwszych realizował program pilotażowy nowego modelu wspierania.
Głównym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jakie zaplanowane działania się sprawdziły oraz jakie efekty przyniosła realizacja projektu dla szkół, które w nim uczestniczyły. Dużą część spotkania stanowiła dyskusja na temat tego jak najefektywniej wykorzystać pozyskane środki, korzyści odnieśli przede wszystkim uczniowie. Uczestnicy zainteresowani byli również, jak będzie wyglądało wsparcie dla nauczycieli po zakończeniu projektu.
W czasie wyjazdu uczestnicy odbyli również spotkanie z ekspertem merytorycznym Joanną Padło. Dotyczyło ono mechanizmu konfliktów oraz ich wpływu na współpracę zespołową. Prelegentka przedstawiła nam przyczyny konfliktów, ich klasyfikację, metody rozwiązywania konfliktów oraz sposoby przekształcenia sukcesu w narzędzie samodoskonalenia. Podczas spotkania zaprezentowana została bardzo bogata bibliografia z zakresu psychologii i wychowania. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania krótkich charakterystyk prezentowanych pozycji wraz z problemami na które odpowiedź można w nich znaleźć.
Jednym z celów wyjazdu była też integracja i budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie. Podczas wieczornego spotkania przy kolacji uczestnicy mieli okazję rozmowy na tematy dotyczące szkoły oraz poza zawodowe. Wzajemne lepsze poznanie się zaowocowało wzmocnieniem więzi pomiędzy uczestnikami oraz ożywieniem na forum sieci.
Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję zwiedzenia zamku książąt Lubomirskich i Kmitów w Nowym Wiśniczu. Tak przepiękna budowla oraz jej otoczenie, a zwłaszcza Szpital dla ubogich (dzisiejsze Muzeum Ziemi Wiśnickiej) i fundacja klasztoru powstały dzięki dzierżawieniu żup solnych od królów polskich. Malowniczy zamek górujący na wzgórzu świadczy o dawnej i obecnej świetności miejscowości, które rodzi licznych artystów plastyków.


opracowała: Anna Czernicka-Szpakowska
koordynator sieci

-                                         17 maja 044 17 maja 016 min

 

                             

Notatka ze spotkania z ekspertem

               W dniu 3 marca 2014 odbyło się drugie spotkanie sieci IV z ekspertem p. dr Ewą Trojanowską. Tematyka szkolenia związana była z organizacją pracy zespołowej. Nauczyciele uzyskali wiedzę na temat pojęcia grupy i zespołu. Uczestnicy otrzymali materiały przybliżające im proces rozwoju grupy oraz charakterystykę ról grupowych.
W czasie ćwiczeń warsztatowych dokonali autodiagnozy zespołów w jakich obecnie uczestniczą w szkole oraz poza nią. Każdy z nich miał okazję wykonania testu ról grupowych Belbina, dzięki czemu uzyskał świadomość dotyczącą roli jaką będzie najefektywniej.
W czasie spotkanie przeprowadzona została gra symulacyjna, której celem było uświadomienie uczestnikom trudności związanych z podejmowaniem ról niezgodnych z predyspozycjami. Mimo późnej pory, spotkanie odbywało się wszak po zajęciach szkolnych pracowaliśmy bardzo efektywnie, co zobaczyć można zdjęciach oraz na nagranym przez koordynatora filmie:

male epj 009

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#my-drive.

opracowała: Anna Czernicka-Szpakowska
koordynator sieci IV