Terminy spotkań uczestników sieci II w roku szkolnym 2014/2015

Na spotkaniu  z uczestnikami sieci w dniu 22.09.2014 zostały ustalone następujące terminy spotkań:

20.10.2014 - godz. 15.30 - I spotkanie z ekspertem, ul. Spokojna 9
01.12.2014 - godz. 15.00 - II spotkanie z ekspertem, ul. Spokojna 9
12.01.2015 - godz. 15.00 - III spotkanie z ekspertem, 
09.03.2015 - godz. 15.00 - IV spotkanie z ekspertem, 
25-26.04.2015 - V spotkanie z ekspertem - spotkanie wyjazdowe 02.06.2015 - spotkanie podsumowujące - ewaluacja

Notatka z piątego spotkania uczestników sieci z ekspertem

         Dnia 19 maja 2014 r. odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2013/2014 spotkanie uczestników sieci II „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”. Było to już piąte spotkanie z ekspertem Panią Elżbietą Miterką. Tematem tego spotkania była praca z uczniem zdolnym. Zostały omówione następujące treści: metodyka pracy z uczniem zdolnym, jak zaszczepić u dzieci matematyczną ciekawość?, rozwijanie logicznego i twórczego myślenia uczniów, kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku umysłowego oraz aktywizowanie uczniów, zachęcanie do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów.

          W czasie czterogodzinnego spotkania uczestnicy wzięli udział w wykładzie problemowym - merytoryczne i metodyczne aspekty pracy z uczniem zdolnym. Przeprowadzili burzę mózgów opracowując cechy ucznia zdolnego. Stworzyli mapę myśli dotyczącą metod i technik pracy
z uczniem zdolnym.

Samodzielnie wykonywali ćwiczenia w zakresie aktywizowania uczniów:

-      zagadka Eisteina;

-      zadanie Poissona;

-      diagram Eulera;

-      wędrujący pamiętnik;

-      list do siebie.

Na zakończenie wypełnili ankietę.

Opracowała: Anna Jakimowicz,

koordynator sieci

Notatka z trzeciego spotkania uczestników sieci II z ekspertem

            Dnia 28 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne, trzecie spotkanie uczestników sieci II „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?” z ekspertem Panią Elżbietą Miterką. Poświęcone ono było zagadnieniu: Organizowanie pracy na lekcjach matematyki z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie czterogodzinnego spotkania Uczestnicy pod kierunkiem eksperta zapoznali się z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi uczniów, dyskalkulią. Tworzyli mapę myśli dotyczącą oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Wzięli udział w burzy mózgów na temat: jak pracować z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. Ekspert przedstawiła Metodę Oceniania Kształtującego jako strategię wspomagającą proces nauczania -uczenia się matematyki, uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

 

 Opracowała: Anna Jakimowicz

Koordynator sieci

Notatka z czwartego spotkania sieci – spotkania studyjnego w Brzesku

W dniach 10-11 maja 2014 r. odbyła się wizyta studyjna w Powiecie Brzeskim. Powiat ten jako jeden z pierwszych realizował program pilotażowy nowego modelu wspierania szkół i nauczycieli. Celem wyjazdu była m. in. wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a koordynatorem sieci w Brzesku.

W czasie wyjazdu odbyło się również spotkanie merytoryczne z ekspertem, którego tematem było „Wspieranie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

W czasie warsztatów prowadzonych przez Elżbietę Miterkę uczestnicy odbyli dyskusję na temat „Rodzice partnerami szkoły”. Wzięli udział w ćwiczeniach, które pozwalają określić jak wygląda szkoła oczami rodziców, jakie znaczenie dla rodziców stanowią poszczególne grupy interesariuszy. Ekspert zademonstrowała grę dydaktyczną „Kieruj mną tak, jak ja kieruję tobą”, która pobudza myślenie twórcze i pozwala na analizę postaw wobec innych członków grupy wykonujących wspólne zadanie. Uczestnicy warsztatów wykonali także zadanie praktyczne „Mam problem”, którego celem jest kształtowanie rozumienia innych, wyrażanie własnych przeżyć.

Jednym z celów wyjazdu była też integracja i budowanie poczucia bezpieczeństwa
w grupie. W czasie wieczornego spotkania przy kolacji uczestnicy prowadzili rozmowy na tematy dotyczące szkoły oraz pozazawodowe.

Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili również zamek książąt Lubomirskich i Kmitów w Nowym Wiśniczu, Rynek, zabytkowy kościół oraz Muzeum Ziemi Wiśnickiej.

 

Opracowała: Anna Jakimowicz

Koordynator sieci

Notatka z drugiego spotkania uczestników sieci z ekspertem

           Dnia 14 kwietnia 2014 r. odbyło się drugie spotkanie uczestników sieci II „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?” z ekspertem Panią Elżbietą Miterką. Poświęcone ono było zagadnieniu: Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów na lekcjach matematyki?

             W trakcie czterogodzinnego spotkania odbył się wykład problemowy poświęcony zagadnieniu: „Twórcze nauczanie, a nauczanie do twórczości”. Uczestnicy tworzyli mapę myśli: twórczość, kreatywność, innowacyjność. Zostali zapoznani z metodą kruszenia zadań - projektowanie zadań bazowych oraz brali udział w ćwiczeniach w zakresie wybranych elementów treningu twórczości - budowanie trypletów matematycznych, tworzenie analogii, rysunkowy test twórczego myślenia.

Opracowała: Anna Jakimowicz, koordynator sieci II