Prasa, bibliografia

Projekt  "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim" w Panoramie Powiatu Nr 9-10.

Wywiad "By lepiej nauczać" przeprowadzony z  Beatą Janiszewską-Brudzisz - koordynator projektu.

        Współczesna szkoła stawia przed nauczycielami nowe zadania i wymaga nowej koncepcji ich kształcenia. Pracuje nad nią Powiat Lubelski, realizując pilotażowy projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie lubelskim". O jego założeniach i celach rozmawiamy z koordynator projektu Beatą Janiszewską-Brudzisz.

Projekt ma poprawić system doskonalenia nauczycieli. Dlaczego potrzebne są zmiany i na czym one mają polegać?

Projekt ma na celu kompleksową poprawę jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół. Pilotaż pozwoli na praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Podejmowane działania są tematycznie powiązane z tymi dziedzinami edukacji, które w ostatnich latach zostały objęte istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form doskonalenia, związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkół i przedszkoli, ale też pomoże dyrektorom oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa.

Nowoczesny system doskonalenia powinien być ukierunkowany na pracę szkoły, nie tylko poszczególnych nauczycieli czy dyrektorów. Wspomaganie pozwala szkole rozwiązywać problemy lub doskonalić metody pracy, nie narzucając oferty wraz z rozwiązaniami, w wyniku jej indywidualnej analizy, wykonanej przy współpracy ze Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji (SORE). Ma odpowiedzieć na jej specyficzne potrzeby.

Grono pedagogiczne wraz z dyrektorem wspólnie określa metody wsparcia. Szkoły skorzystają z pomocy SORE, który będzie organizatorem szkoleń i form wsparcia dla całego grona. Wybiera ekspertów z odpowiedniej dziedziny. Powstaną też roczne plany wspomagania, a na ich podstawie powiatowy program wspomagania, który w sposób rzeczywisty, po analizie, będzie odpowiadał na istniejące potrzeby.

Jakie korzyści i komu przyniesie realizowany projekt?

Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:

  • szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych kierunkach rozwojowych,
  • nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • samorządom, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej,
  • uczniom, którzy otrzymają wsparcie w rozwoju.

Szkoły borykają się z różnymi problemami oświatowymi i często każda z nich potrzebuje innych metod wsparcia. Czy projekt będzie uwzględniał istnienie indywidualnych potrzeb placówek oświatowych?

Tak. Każda placówka otrzymująca wsparcie postrzegana jest w sposób bardzo indywidualny. W każdej powstanie zindywidualizowany roczny plan wspomagania w zakresie wybranej tematyki. SORE wspólnie z dyrektorem i radą zaplanują formy szkoleniowe, warsztaty i konsultacje z ekspertami danych specjalności.

U nas projekt będzie realizowany przez 2 lata. Zatem każda placówka skorzysta ze wsparcia dwukrotnie, co pozwoli na zniwelowanie istniejących barier, zaszczepi w gronach pedagogicznych ideę wspólnej pracy, wspólnie wypracowywanych metod i form pracy. Taki model przyniesie korzyści uczniom, a dzięki wyższym wynikom osiąganym przez nich, szkoły będą mogły wykorzystywać to w promocji w środowisku lokalnym.

Zdobycie samoświadomości, zauważanie procesów zachodzących w szkole jako organizacji, identyfikowanie własnych słabych i mocnych stron i wynikających z nich potrzeb oraz otwartość na współpracę, także z otoczeniem, to warunki sukcesu nowego systemu.

W planach jest też utworzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. Na czym będzie polegać ich działanie?

Sieć współpracy i samokształcenia to nic innego jak międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących z sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowych platform, jak i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

W naszym projekcie powstaną 4 sieci o następującej tematyce:

  1. „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”. Sieć przeznaczona dla dyrektorów szkół.
  2. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”. Sieć przeznaczona głównie dla nauczycieli pracujących z młodszymi dziećmi, ale nie zamykamy się na innych, bowiem uczeń na każdym etapie nauczania powinien wykazywać się i rozwijać tę umiejętność.
  3. „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”. W tej sieci zgromadzimy nauczycieli matematyki, którzy, mam nadzieję, wypracują metody wsparcia uczniów w tym zakresie, a później przeniosą te metody i formy do swoich szkół.
  4. „Nauczyciele pracuj ą zespołowo” To jedna z najtrudniejszych sieci współpracy, bo jak zmotywować ludzi do dzielenia się własnymi, dobrymi doświadczeniami i jak te doświadczenia przenieść do własnych zespołów nauczycieli?

Pracami sieci zostanie objętych 100 nauczycieli, podzielonych na cztery ww. grupy. Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi w celu pozyskiwania informacji oraz wzajemnego wspierania się.

Ile placówek na terenie powiatu zostanie objętych tym projektem?

Projektem obejmiemy 3 przedszkola oraz 80 innych placówek oświatowych z naszego powiatu, w tym 48 szkół podstawowych, 19 gimnazjów oraz 13 szkół ponad- gimnazjalnych. Wsparcie skierujemy do 1109 nauczycieli.

Jest to jeden z większych projektów realizowanych w Polsce, ale wynika to ze specyfiki naszego powiatu, obejmującego 16 gmin.

Kiedy szkoły i przedszkola odczują zmiany i zaczną czerpać korzyści z wprowadzenia nowego systemu?

W zasadzie zmiany zaczną być odczuwalne po pierwszych zajęciach z ekspertami. Mamy nadzieję, że dyrektorzy i nauczyciele będą podchodzić do wdrażania z takim zapałem jak na początku. Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji będą na bieżąco monitorowali wyniki pracy, swojej i ekspertów. Powstanie także raport z wdrażania powiatowego programu wspomagania. Nad wszystkim czuwa także zatrudniony specjalista ds. wdrażania i monitoringu.

Skazani jesteśmy na sukces, ponieważ zatrudnieni do realizacji projektu ludzie to osoby nie tylko kompetentne, ale przede wszystkim zarażające swoim entuzjazmem, wierzące głęboko w potrzebę zmian.

Ja, jako koordynatorka, trzymam za wszystkich kciuki i jestem przekonana, że wprowadzane zmiany będą służyły uczniom - naszym dzieciom i że kiedyś przestaniemy narzekać na szkołę, bo wszyscy będziemy czuli się odpowiedzialni za efekty każdej z nich. Życzę także dyrektorom i nauczycielom biorącym udział w projekcie „zasmakowania” w tych zmianach i chęci do ich wprowadzania, życzę, aby wszystkim „chciało się chcieć” uczyć i pracować w naszych szkołach.

 

Panorama Powiatu (wrzesień-październik 2013)