Podsumowanie projektu w Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach

             Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach w roku szkolnym 2013-2014 realizowało ofertę pn.”Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”, zaś w roku szkolnym 2014-2015 ofertę „Nauczyciel 45+”.

                Nauczyciele zastosowali nabytą wiedzę w praktyce szkolnej. Powstały prezentacje z pobytu uczniów i nauczycieli na praktykach i stażach we Włoszech i Portugalii. Nauczyciele tworzyli ćwiczenia, quizy i testy do wykorzystania z tablicą interaktywną. Dla lepszej komunikacji i współpracy w zespołach nauczycielskich stosowali poznane narzędzia Google. W ramach przeciwdziałania wypalaniu zawodowemu stosowali poznane techniki relaksacji.

                Podczas ostatniego spotkania nauczyciele pod czujnym okiem eksperta utworzyli stronę internetową Szkoły, będącą podsumowaniem realizacji projektu.

adres:    www.zst-sore.weebly.com

„Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym" – ZSTR Piotrowice

W ramach przeprowadzonego w naszej szkole projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” w roku szkolnym 2014/2015 realizowaliśmy zagadnienia z obszaru „Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym”. Na szkoleniach poznaliśmy sposoby identyfikacji potrzeb środowiska i szkoły oraz stworzyliśmy mapę zasobów środowiska. Ułatwiło to podejmowanie partnerskich rozmów z instytucjami i organizacjami działającymi na naszym terenie. Wskazaliśmy mocne i słabe strony co wpłynęło na polepszenie naszej oferty edukacyjnej. W ramach szkolenia założyliśmy konto internetowe na portalu społecznościowym „Facebook”. Zamieszczamy tu aktualne informacje z życia codziennego naszej placówki, opisy uroczystości, akcji, imprez sportowych, czy odnoszonych sukcesów (Dzień honorowego krwiodawstwa, Dzień otwartych drzwi, Rekolekcje, fotoreportaże z zawodów i wycieczek).

W dniu 26 marca 2015 roku odbył się Dzień otwartych drzwi ZSTR w Piotrowicach. Scenariusz opracowany został podczas warsztatów z ekspertem. Impreza skierowana do obecnych i przyszłych uczniów, ich rodziców i opiekunów, a także wszystkich zainteresowanych tematyką. Główną atrakcją była parada nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych zorganizowana przez uczniów i rodziców. Na nasze zaproszenie odpowiedziała firma Roltex z Krasnegostawu, która zaprezentowała nowy model ciągnika ARION 420 z prasą rolującą VARIANT 365 firmy Class. Fanów motoryzacji starszej generacji przyciągały pokazy samochodów i motocykli zabytkowych, a na wszystkich uczestnikach wrażenie zrobiły samochody sportowe. Kolejne grupy rozpoczynały zwiedzanie szkoły od obejrzenia sal lekcyjnych i pracowni głównego budynku, w których odbywały się, w zależności od przeznaczenia, pokazy z fizyki, biologii, zasady udzielania pierwszej pomocy, quiz wiedzy o szkole, filmowa lekcja języka polskiego, prezentacje filmowe maszyn i urządzeń. W pracowniach Technikum Hotelarstwa zorganizowano pokazy obsługi kelnerskiej i barmańskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy tańca w wykonaniu profesjonalnej pary tanecznej, które można było obejrzeć na szkolnej Sali gimnastycznej. W zimie para ta prowadziła kursy tańca dla naszych uczniów. Swoje umiejętności zaprezentował też szkolny zespół muzyczny. Szlak zwiedzania przebiegał przez internat i stołówkę, gdzie zorganizowano poczęstunek dla gości. Zapoznali się tam z warunkami lokalowymi internatu oraz możliwościami spędzania wolnego czasu po lekcjach. Kolejnym etapem było zwiedzanie pomieszczeń pracowni Technikum Architektury Krajobrazu. Podziwiano tam ciekawe projekty zagospodarowania terenów wokół budynków. Najbardziej zainteresowane osoby mogły podjąć próby samodzielnego tworzenia projektów przy użyciu programów komputerowych. Przez cały czas liczne grono odwiedzało szkolną siłownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt sportowy. Pod okiem doświadczonego trenera odważni próbowali swoich sił. Następnie grupy przeprowadzane były do pracowni zajęć praktycznych Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Zorganizowano tam bowiem pokazy diagnostyki samochodowej, czynności obsługowych pojazdów, technik spawania oraz obróbki materiałów. Ciekawostką była diagnostyka i regeneracja pomp wtryskowych i wtryskiwaczy. Na placu warsztatów szkolnych nasi uczniowie prezentowali swoje ciągniki ze sprzętem rolniczym użytkowanym w ich rodzinnych gospodarstwach.

Dzięki realizowanemu u nas projektowi współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym zacieśniła się z korzyścią dla obu stron. Mamy nadzieję, a nawet pewność, że przełoży się to na dalszy rozwój naszej placówki.

Nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrowicach

biorący udział w projekcie

„Czego Jaś się nie nauczy (…) – jak dobrze organizować czas pracy na lekcjach?”

Bardzo często nauczyciel stawia sobie pytanie: „W jaki sposób zorganizować czas pracy na lekcjach, aby moje zajęcia były ciekawe, innowacyjne, angażowały uczniów do aktywności,
a jednocześnie wystarczyło mi czasu na realizację podstawowych wiadomości i umiejętności?”
Na to pytanie szukały również odpowiedzi nauczycielki Gimnazjum w Piotrkowie, które w ramach wspomagania realizują cykl szkoleń z obszaru techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Na jednym z warsztatów miały możliwość poznania metod aktywizujących, które
w pełni odpowiadałyby na postawione powyżej pytanie. Realizowały one ćwiczenia, które na zajęciach pozwolą na organizację ciekawej formy pracy z uczniami. Na uwagę zasługuje ćwiczenie
Gimnastyka bez pośpiechu”. Ćwiczenie aktywizujące zarówno umysł jak i umiejętności ruchowe. Polega na wykonywaniu przez jedną osobę, prowadzącą, prostych ćwiczeń gimnastycznych, które są następnie powtarzane przez pozostałych uczestników
z opóźnieniem o jeden ruch. Ten, kto najmniej razy się pomyli wygrywa.
Gra ta wpływa na koncentrację uwagi i pamięć.

Drugą wartą polecenia formą pracy z uczniami jest symulacja jako gra dydaktyczna.

Istotę symulacji stanowi doskonalenie konkretnych umiejętności i uczenie się na własnych błędach. Gra symulacyjna obejmuje następujące fazy:

 1. przedstawienie uczniom niezbędnych informacji dla rozpoczęcia gry;
 2. wykorzystanie przez uczniów otrzymanych wiadomości poprzez ich weryfikację i przetworzenie na potrzeby gry;
 3. stworzenie nowych wiadomości oraz doświadczeń (prowadzona przez uczniów gra dostarcza im nowych wiadomości sprzyjających powstawaniu kolejnych umiejętności, które z kolei umożliwiają kontynuowanie gry);
 4. wykorzystywanie zdobytych przez uczniów doświadczeń i wiadomości (faz 3 i 4 mogą być powtarzane).

Gry symulacyjne w odróżnieniu do tradycyjnych lekcji nie powodują powstawania u  uczniów lęku, ponieważ rola nauczyciela ogranicza się tutaj do  obserwatora, doradcy i  pomocnika w przeprowadzeniu lekcji (nie jest on wykładowcą i egzekutorem suchej teorii).
W trakcie prowadzenia gier symulacyjnych panuje atmosfera pozytywnej motywacji oraz możliwość powtórzenia danego fragmentu gry, a nauka w toku zabawy powoduje chęć uczniów do zdobywania nowych wiadomości oraz utrwalenia już tych nabytych. Jest to metoda nauki, która jest stosunkowo łatwa i lekka a jednocześnie bardzo efektywna.

Rola nauczyciela podczas prowadzenia gry symulacyjnej:

 • powinien on tylko obserwować i ewentualnie doradzać uczniom,
 • nauczyciel podtrzymuje pozytywną i bezpieczną atmosferę wśród jej uczestników,
 • nauczyciela – obserwatora w razie potrzeby udzielającego rad uczestnikom gry,
 • w trakcie symulacji nauczyciel powinien robić notatki dotyczące przebiegu zabawy.

Gry dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia spotykają się z coraz większym zainteresowaniem i uznaniem w szkołach. Do ich niewątpliwych zalet należy zaliczyć:

 • podnoszą efektywność procesu kształcenia,
 • zwiększają trwałość i operatywność zdobytych wiadomości,
 • mają znaczący wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw,
 • skuteczniej przygotowują do praktycznej działalności,
 • udoskonalają wykonywane przez uczniów operacje intelektualne,
 • umożliwiają wykorzystanie w praktyce zdobytych wiadomości oraz umiejętności,
 • są dla uczniów niezwykle atrakcyjną formą nauczania,
 • niezwykle aktywizują uczniów do wspólnej i samodzielnej pracy.

Konstruowanie gry dydaktycznej obejmuje następujące etapy:

 1. określenie pedagogicznych celów gry,
 2. określenie użytkowników gry oraz jej przebiegu,
 3. zebranie niezbędnych do opracowania gry materiałów,
 4. opracowanie scenariusza gry z uwzględnieniem poszczególnych ról, dopasowania elementów gry, harmonogramu oraz proporcji czasu gry do czasu rzeczywistego,
 5. zebranie materiałów wejściowych przeznaczonych dla uczestników gry,
 6. ustalenie reguł oraz instrukcji gry,
 7. sprawdzenie, czy poszczególne role i cele gry są zrozumiałe,
 8. organizacja wyposażenia technicznego,
 9. wykonanie z postronnymi uczestnikami próby gry,
 10. ustalenie czasu niezbędnego dla rozegrania gry,
 11. opracowanie planu omówienia gry po jej ukończeniu.

Te wszystkie informacje nauczycielki miały możliwość sprawdzenia na sobie w trakcie warsztatu
z trenerem co przedstawiono na zdjęciach - w zakładce Zdjęcia różne.

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

Anna Słotwińska-Jakubowska

Podsumowanie projetu "Jajko" realizowanego przez dzieci z Samorządowego Przedszkola w Bełżycach

         W dniu 30 marca 2015 r. w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Bełżycach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt edukacyjny „Jajko”. W uroczystości z udziałem przedszkolaków m. in. uczestniczyli: Starosta Lubelski Paweł Pikula, Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra oraz Beata Janiszewska Brudzisz – koordynator projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim”, w ramach którego ta ciekawa inicjatywa została zrealizowana.

         Projekt edukacyjny „Jajko” wśród dzieci realizowany był przez 2 tygodnie, jednakże kadra pedagogiczna przedszkola przygotowywała się do jego wdrożenia już od października 2014 r. pod kierunkiem dr hab. Jolanty Andrzejewskiej (UMCS Lublin). Jego głównym celem było wzbudzenie aktywności poznawczej dzieci, poprzez umożliwienie im samodzielnego inicjowania, planowania i wykonywania pewnych przedsięwzięć związanych z tematem przewodnim jakim było jajko. Tym samym w przedszkolu pod czujnym okiem Pani kucharki powstawały potrawy, do których przygotowania potrzebne są jajka. Dzieci uczyły się rozpoznawać poszczególne okazy jajek takich jak: jaja przepiórcze, kurki zielononóżki, gęsie, kacze, gołębie, od zwykłej kury, poprzez porównanie ciężaru, koloru, wielkości.

W trakcie projektu dzieci zapoznały się również z literaturą dziecięcą związaną z jajkiem, wykonywały prace plastyczne z nim związane i brały udział w wycieczkach poznawczych w poszukiwaniu ptasich gniazd. Każde z dzieci uczestniczących w projekcie dostało dzienniczek badacza, w którym samodzielnie dokumentowało każde z realizowanych zadań.

Podczas podsumowania dzieci z samorządowego przedszkola w Bełżycach przygotowały dla zebranych gości specjalny występ, a następnie – jak nakazuje tradycja wielkanocna – podzieliły się jajkiem.

Prezentacja "SORE się uczy"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do przeczytania artykułu przygotowanego przez Irenę Śmiech - SORE.

Attachments:
Download this file (Artykuł IŚ.doc)Artykuł IŚ.doc[ ]5336 kB